Mérnök Kft
Weboldal alcíme
Példa cím
2016.09.13-2016.09.26 között az E-Mérnök csapata szabadságon van.Várjuk megrendelését ezt követően.

Szolgáltatás megrendeléssel, készítéssel kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Általános rendelkezések:

Az E-Mérnök Kft. (Székhely: 7624 Pécs, Ifjúság útja 5/b, Adószám: 24395032-2-02) mint adatkezelő, az általa üzemeltetett https://www.emernok.hu weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan, a felhasználók valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat alapján jár el.

Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat célja: Jelen szabályzat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban meghatározza az adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját.

1. Értelmező rendelkezések (2011. évi CXII. törvény 3 §.)

ADATKEZELŐ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

ADATKEZELÉS: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

ADATFELDOLGOZÓ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

ADATFELDOLGOZÁS: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

ÉRINTETT: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

HOZZÁJÁRULÁS: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

SZEMÉLYES ADAT: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, elérhetőségi adatai, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2. Az adatkezelő megnevezése:

Név: E-Mérnök Kft.
Székhely: 7624 Pécs, Ifjúság útja 5/b
Adószám: 24395032-2-02
Weboldal: https://www.emernok.hu
Email: info@emernok.hu

3. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek:

Az adatokat kizárólag az adatkezelő, adatfeldolgozó jogosult megismerni. Az adatkezelő az adatokat nem teszi közzé, harmadik személy számára nem adja ki.

4. A kezelt személyes adatok köre:

4.1 A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők. A weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat biztosít. A regisztráció a Weboldalon nem lehetséges.

4.2. Az energetikai tanúsítvány online megrendelése (Wezzpage) esetén az alábbi adatokat kötelező megadni:

Megrendelő neve, telefonszáma, a tanúsítandó ingatlan pontos címe, a felmérendő ingatlan hasznos alapterülete,

5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja:

5.1 Az ügyfél adatait számítástechnikai eszközzel történő adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzített adatokból statisztika készül, a felhasználók személyes adatainak védelme mellett. Az automatikusan rögzített adatok (naplófájlok) a következők: az ügyfélszámítógép dinamikus IP-címe, az ügyfélszámítógép beállításai, az ügyfél számítógépes operációs rendszere és internetes böngésző típusa, valamint az ügyfél tevékenysége a webhelyen. Adatkezelő ezen adatokat használja az oldalhasználati statisztikák létrehozásához, a felhasználói igények elemzéséhez, a szolgáltatás színvonalának növelése érdekében. A fenti adatok nem alkalmasak az ügyfelek azonosítására, és adatkezelő nem adja át harmadik félnek. Az ügyfél az energetikai tanúsítvány online megrendelése esetén (Wezzpage) megadott személyes adatai, kizárólag az energetikai tanúsítvány elkészítésével és a helyszíni felmérés elvégzésével összhangban kerülnek felhasználásra az ahhoz szükséges mértékben.

5.2 A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai statisztikák kinyerése érdekében az adatkezelő igénybe veszi a Wezzpage online segédprogramot. Ezen adatok vonatkozásában a Wezz Infromatikai Kft. adatvédelmi irányelve ide kattintva érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Wezz Informatikai Kft. általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

5.3 A weboldal, online energetikai tanúsítvány megrendelések fogadásához az adatkezelő igénybe veszi a Wezzpage online segédprogramot. Ezen adatok vonatkozásában a Wezz Informatikai Kft. adatvédelmi irányelve ide katintva érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Wezz Informatikua Kft. általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

5.4 Az adatkezelő nem használhatja a felhasználó személyes adatait a fent meghatározottól eltérő célokra. A személyes adatok harmadik félnek vagy hatóságoknak történő átadásához - hacsak a törvény másként nem rendelkezik - a felhasználó előzetes külön beleegyezése szükséges.

5.5. Adatkezelő, az energetikai tanúsítvány online megrendelése esetén a Wezzpage online segédprogramban megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe energetikai tanúsítói szolgáltatást.

6. Az adatkezelés időtartama:

A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 9. § (3) bekezdésével összhangban, adatkezelő az általa készített tanúsítványokat, valamint az azt alátámasztó dokumentációt (számítást) az ügyfélnek történő átadástól számított 10 évig megőrzi. Ugyanezen időtartam vonatkozik a tanúsítvány online megrendelésekor (wezzpage) megadott személyes adatokra (4.2. pont).

7. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre:

7.1. Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át.

7.2. Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

7.3. A fentieken túl az ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az ügyfél külön hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Az ügyfél jogai:

8.1. Az ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére.

8.2. Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

8.3. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az adatkezelőhöz fordulhat a honlapon megadott elérhetőségeken keresztül.

E-mail: info@emernok.hu

8.4. Az ügyfél bármikor jogosult rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. A szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül helyesbíti, illetve törli az adatokat (ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók). A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

8.5. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

- Adatvédelmi Biztos Hivatalához - 1051 Budapest, Nádor u. 22.
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz - 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

8.6. Ha az Ügyfél a regisztráció során harmadik feleknek adatot szolgáltatott, vagy a weblap használatával kárt okozott a weblapon, a szolgáltató jogosult kártérítést követelni az ügyféltől. Ilyen esetben a szolgáltató minden rendelkezésre álló segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. Adatkezelő nyilatkozata:

Az Adatkezelő elfogadja, hogy az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat tartalma kötelező, és vállalja, hogy az szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelése megfeleljen a jelen adatvédelmi és adatvédelmi irányelv követelményeinek.